2.000 tỷ đồng trái phiếu xây dựng Thủ đô được phát hành

Hà Nội sẽ phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu nhằm huy động nguồn vốn từ phát hành trái phiếu để đầu tư theo tiến độ các dự án nằm trong danh mục các dự án, công trình trọng điểm đã được HĐND TP. thông qua tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND (ngày 5/12/2014).

UBND TP Hà Nội vừa có Kế hoạch số 149/KH-UBND về việc triển khai đề án phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô năm 2015 (đợt 1).

Dự kiến, 13 dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2015, 3 dự án ODA đang thực hiện cần phải đối ứng vốn để bảo đảm tiến độ hiệp định và 7 dự án đang triển khai, hoàn thành sau năm 2015 sẽ được ưu tiên bố trí vốn từ nguồn này.

Việc sử dụng nguồn vốn bảo đảm quy định của Luật Ngân sách Nhà nước theo nguyên tắc đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

Hà Nội cũng dự kiến thời gian phát hành trước ngày 30/8/2015.

UBND Thành phố giao Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước Hà Nội phối hợp triển khai đề án phát hành trái phiếu và phát hành đúng tiến độ triển khai dự án, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối ngân sách để thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ gốc và lãi trái phiếu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *