21,3 triệu/m2 là giá khởi điểm đất tại Đông Anh

Giá khởi điểm đấu giá đất nhỏ lẻ, xen kẹt tại thôn Thiết Úng, xã Vân Hà có giá cao nhất 21,3 triệu/m2; thấp nhất tại Xuân Nộn có giá 3,7 triệu/m2.

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc xác định giá khởi điểm làm cơ sở đầu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở các khu đất nhở lẻ xen kẹt tại các xã Nam Hồng, Xuân Nộn, Đại Mạch, Võng La, Liên Hà, Vân Hà, Việt Hùng thuộc huyện Đông Anh.

Theo đó, giá khởi điểm cao nhất thuộc thửa đất số 4 khu đấu giá thôn Thiết Úng, xã Vân Hà là 21,3 triệu/m2. Cũng tại khu đất này, giá khởi điểm cho các thửa đất từ số 09 đến 11 ở mức 11,9 triệu/m2.

Sau Vân Hà, các thửa đất tại Khu đấu giá thôn Đìa, xã Nam Hồng có giá từ 12,8 triệu/m2 đến 15,8 triệu/m2. Tiếp đến, thửa đất số 05 tại Khu đấu giá thôn Hà Lỗ, xxa Liên Hà có giá 10,2 triệu/m2.

Thấp nhất là thửa đất số 06 tại Khu đấu giá thôn Đường Nhạn xã Xuân Nộn có giá khởi điểm 3,7 triệu/m2.

Khung giá này được áp dụng trong vòng 1 năm từ ngày ký, và sẽ có thay đổi nếu giá đất của Thành phố thay đổi hoặc có biến động từ thị tường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *