Bộ Luật Đất đai quy định như thế nào về việc sử dụng đất nông nghiệp?

Cô Thủy có dự định trồng hoa, cây cảnh, xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm trên đất nông nghiệp khác sau khi thực hiện nhận ruộng đất theo phương án dồn điền đổi thửa và quy hoạch nông thôn mới của địa phương.

Bà Thủy hỏi, ngoài quy định về đất nông nghiệp khác tại Điều 10, Luật Đất đai năm 2013 thì có quy định cụ thể nào về chế độ sử dụng đất đối với loại đất này không?

Bộ Luật Đất đai quy định như thế nào về việc sử dụng đất nông nghiệp?

Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành không có quy định riêng về chế độ sử dụng đất nông nghiệp khác.

Theo quy định tại Điều 10 của Luật Đất đai 2013 thì loại đất nông nghiệp khác nằm trong nhóm đất nông nghiệp. Do đó, chế độ sử dụng đất nông nghiệp khác thực hiện như chế độ sử dụng đất nông nghiệp (thời hạn, hạn mức, chế độ giao, thuê…) đã được quy định tại Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *