Cổ phiếu OGC bị đưa vào diện cảnh báo

Ngày 20/05/2015, SGDCK Tp.HCM đã có quyết định số 176/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (mã CK: OGC) vào diện cảnh báo kể từ ngày27/05/2015.

 

Lý do: Công ty thường xuyên vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định tại Khoản 1,2 Điều 7 và  Khoản 3 Điều 10 Thông tư 52/2012/TT-BTC, căn cứ Điểm 1.2 Khoản 1 Điều 27 Quy chế Công bố thông tin ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-GDHCM ngày 24/07/2013 của SGDCK TPHCM, và Tiết e Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 15 Quy chế niêm yết chứng khoán tại SGDCK TPHCM ban hành kèm theo Quyết định 10/QĐ-SGDHCM ngày 13/1/2014 của SGDCK TPHCM.

Trước đó, OGC đã 3 lần bị nhắc nhở về việc chậm công bố thông tin BCTC kết thúc năm 2014 và 2 lần bị nhắc nhở về chậm công bố BCTN năm 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *