Hệ số rủi ro cho vay kinh doanh nhà trọ là 150%

Đó là một trong những nội dung NHNN VN trả lời các NH những vấn đề liên quan đến Thông tư 36 quy định các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh NH nước ngoài

Theo NHNN, kinh doanh bất động sản là việc bỏ vốn đầu tư tạo lập, mua, nhận, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản để bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua nhằm mục đích sinh lời. Do đó, khoản vay để mua kinh doanh nhà trọ được tính là vay để kinh doanh bất động sản và có hệ số rủi ro là 150%.

Bên cạnh đó, NH không được cấp tín dụng cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán mà NH nắm quyền kiểm soát. Do đó, trường hợp công ty chứng khoán là công ty con, công ty liên kết của NH thì NH không được cấp tín dụng dưới bất kỳ hình thức và mục đích nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *