Hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán

Nơi ban hành Bộ Tài chính
Loại Văn Bản Thông tư
Số Văn Bản 05/2015/TT-BTC
Tên Văn Bản Hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán
Người ký Thứ trưởng Trần Xuân Hà
Ngày đăng tin 15 – 01 – 2015
Nội dung tóm tắt
Ngày 15/01/2015, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 05/2015/TT-BTC Hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/03/2015 và thay thế cho Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC ngày 22/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán và Thông tư số 43/2010/TT-BTC ngày 25/03/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC ngày 22/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chi tiết xem file đính kèm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *