Kết luận chính thức về việc thanh tra Eximbank vẫn chưa có

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – EIB) vừa công bố báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất 6 tháng đầu năm đã soát xét.

Theo báo cáo, kiểm toán KPMG cho biết đã thực hiện công tác soát xét báo cáo tài chính của EIB theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 910 – Công tác soát xét báo cáo tài chính. Chuẩn mực này yêu cầu KPMG phải lập kế hoạch và thực hiện soát xét để có được sự đảm bảo vừa phải rằng báo cáo tài chính giữa niên độ không chứa đựng những sai sót trọng yếu.

Công tác soát xét bao gồm chủ yếu là việc trao đổi với nhân sự ngân hàng và áp dụng các thủ tục phân tích trên những thông tin tài chính. Công tác này cung cấp một mức độ đảm bảo thấp hơn công tác kiểm toán. KPMG cho biết họ không thực hiện công việc kiểm toán nên cũng không đưa ra ý kiến kiểm toán.

Trong công tác soát xét, KPMG cho biết không có sự kiện nào để cho rằng báo cáo tài chính giữa niên độ không phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính, kết quả hoạt động và lưu chuyển tiền tệ của ngân hàng tại 30/6/2016.

Tuy nhiên KPMG lưu ý người đọc đến thuyết minh số 40 của báo cáo tài chính hợp nhất (và thuyết minh 39 trên báo cáo riêng lẻ). Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đang tiến hành thanh tra các hoạt động của Eximbank trong kỳ và chưa ban hành kết luận thanh tra chính thức tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất này.

Do đó, các ảnh hưởng trọng yếu (nếu có) của Kết luận thanh tra đối với tình hình hoạt động của Eximbank tại ngày 30/6/2015 và kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất cho giai đoạn 6 tháng đầu năm chưa được phản ánh trong báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ này.

KPMG cho biết thêm, báo cáo tài chính năm 2014 và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm của Eximbank đã được lần lượt kiểm toán và soát xét bởi một công ty kiểm toán khác và công ty kiểm toán này đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần trong báo cáo kiểm toán ngày 25/3/2015 và kết luận soát xét chấp nhận toàn phần trong báo cáo kết quả công tác soát xét ngày 28/8/2014.

Được biết, năm 2014 đơn vị kiểm toán của Eximbank là Ernst & Young.

Báo cáo của Eximbank cho thấy, kết thúc 6 tháng đầu năm ngân hàng có tổng tài sản 130 nghìn tỷ đồng, giảm hơn 30 nghìn tỷ so với đầu năm tương đương tỷ lệ 19%; lợi nhuận trước thuế đạt 567 tỷ đồng và sau thuế là 442 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước.

Leave a Reply

Your email address will not be published.