Kiến thức tổng quan về thị trường chứng khoán

Với điều kiện kinh tế hiện đại như ngày nay, thị trường chứng khoán được quan niệm là nơi diễn ra các hoạt động mua bán chứng khoán trung và dài hạn. Việc mua bán được tiến hành ở thị trường sơ cấp khi người mua chứng khoán đầu tiên từ những người phát hành và những thị trường thứ cấp khi có sự mua đi bán lại các chứng khoán đã được phát hành ở thị trường sơ cấp.

Nói tóm lại, thị trường chứng khoán chỉ là nơi diễn ra hoạt động trao đổi mua bán, chuyển nhượng các loại chứng khoán qua đó thay đổi chủ thể nắm giữ chứng khoán.

1. Chức năng cơ bản của thị trường chứng khoán:

– Huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế
– Cung cấp môi trường đầu tư cho công chúng
– Tạo tính thanh khoản cho các chứng khoán
– Đánh giá hoạt động của doanh nghiệp
– Tạo môi trường giúp Chính phủ thực hiện các chính sách vĩ mô

2. Các chủ thể tham gia sàn giao dịch chứng khoán

Các tổ chức và cá nhân tham gia thị trường chứng khoán có thể được chia thành các nhóm sau: nhà phát hành, nhà đầu tư và các tổ chức có liên quan đến chứng khoán.

chủ thể tham gia chứng khoán

a.Nhà phát hành : là các tổ chức thực hiện huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán và cũng là người cung cấp các chứng khoán – hàng hoá của thị trường chứng khoán.
– Chính phủ và chính quyền địa phương là nhà phát hành các trái phiếu Chính phủ và trái phiếu địa phương.
– Công ty là nhà phát hành các cổ phiếu và trái phiếu công ty.
– Các tổ chức tài chính là nhà phát hành các công cụ tài chính như các trái phiếu, chứng chỉ thụ hưởng… phục vụ cho hoạt động của họ.

b.Nhà đầu tư

Nhà đầu tư là những người thực sự mua và bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư có thể được chia thành 2 loại: nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư có tổ chức.

– Các nhà đầu tư cá nhân
– Các nhà đầu tư có tổ chức

c.Các tổ chức kinh doanh trên thị trường chứng khoán
– Công ty chứng khoán
– Quỹ đầu tư chứng khoán
– Các trung gian tài chính

d.Các tổ chức có liên quan đến thị trường chứng khoán
– Cơ quan quản lý Nhà nước
– Sở giao dịch chứng khoán
– Hiệp hội các nhà kinh doanh chứng khoán
– Tổ chức lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán
– Công ty dịch vụ máy tính chứng khoán
– Các tổ chức tài trợ chứng khoán
– Công ty đánh giá hệ số tín nhiệm…

3. Nguyên tắc hoạt động cơ bản của thị trường chứng khoán

– Nguyên tắc công khai
– Nguyên tắc trung gian
– Nguyên tắc đấu giá

4.Cấu trúc và phân loại cơ bản thị trường chứng khoán

thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán là nơi diễn ra các giao dịch, mua bán những sản phẩm tài chính (cổ phiếu, trái phiếu, các khoản vay ngân hàng… có kỳ hạn trên 1 năm). Sau đây là một số cách phân loại TTCK cơ bản:

a. Căn cứ vào sự luân chuyển các nguồn vốn

– Thị trường sơ cấp: là thị trường mua bán các chứng khoán mới phát hành. Trên thị trường này, vốn từ nhà đầu tư sẽ được chuyển sang nhà phát hành thông qua việc nhà đầu tư mua các chứng khoán mới phát hành.
– Thị trường thứ cấp: là nơi giao dịch các chứng khoán đã được phát hành trên thị trường sơ cấp, đảm bảo tính thanh khoản cho các chứng khoán đã phát hành.

b. Căn cứ vào phương thức hoạt động của thị trường

Thị trường chứng khoán được phân thành thị trường tập trung (Sở giao dịch chứng khoán) và phi tập trung (thị trường OTC).

c. Căn cứ vào hàng hoá trên thị trường

Thị trường chứng khoán cũng có thể được phân thành các thị trường: thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu, thị trường các công cụ chứng khoán phái sinh.

– Thị trường cổ phiếu: thị trường cổ phiếu là thị trường giao dịch và mua bán các loại cổ phiếu, bao gồm cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi.

– Thị trường trái phiếu: thị trường trái phiếu là thị trường giao dịch và mua  bán các trái phiếu đã được phát hành, các trái phiếu này bao gồm các trái phiếu công ty, trái phiếu đô thị và trái phiếu chính phủ.

– Thị trường các công cụ chứng khoán phái sinh

Thị trường các chứng khoán phái sinh là thị trường phát hành và mua đi bán lại các chứng từ tài chính khác như: quyền mua cổ phiếu, chứng quyền, hợp đồng quyền chọn…

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *