Làm đường giao thông đất đai có được đền bù

Hiện nay gia đình tôi có nhu cầu được cấp sổ đỏ mới. Xin được hỏi phần đất lưu không được cấp sổ đỏ khi làm đường mới có được đền bù không (có được ghi chú trong sổ đỏ về nguồn gốc đất trước thời điểm luật đất đai ra đời để làm căn cứ bồi thường không)?

Theo Điều 75 Luật Đất đai năm 2013, một trong những điều kiện bắt buộc để ông, bà được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất là ông, bà phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận.

Làm đường giao thông đất đai có được đền bù

Đất lưu không đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Theo đó, nếu diện tích đất lưu không này trước đây đã được cấp Giấy chứng nhận (cho ông, bà của bạn) thì thuộc đối tượng được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Ngược lại, nếu diện tích đất lưu không này chưa được cấp Giấy chứng nhận mà đã có quy hoạch sử dụng đất như nêu trên thì sẽ không được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

UBND xã yêu cầu chừa lại 15m đất tính từ tim đường để làm đất lưu không hành lang đường đối với các hộ gia đình có đất mặt đường (thôn tôi có khoảng gần 30 hộ). Các gia đình có đất nằm trên trục đường chính không đồng ý nhận sổ đỏ.

Trước những năm 1990 con đường này chỉ là đường liên xã lên đến khu đá Chẹ (Thuộc Tỉnh Hà Tấy Cũ) nhưng đến năm 1995 có dự án mở đường (trước khi có đợt cấp sổ đỏ) thì con đường này được nối thông lên Tỉnh Hòa Bình một đầu bắt đầu từ TL87 Đá Trông khu Di tích lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh K9 và điểm cuối là Huyện Kỳ Sơn của Tỉnh Hòa Bình.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *