Lợi nhuận NSC đạt gần 73 tỷ trong 6 tháng đầu

HĐQT NSC cũng nhất trí thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%. Thời gian dự kiến chi trả trong quý 3/2015.

HĐQT CTCP Giống cây trồng Trung Ương (Mã CK: NSC) thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư, xây dựng cơ bản quý 2 và 6 tháng đầu năm 2015.

Cụ thể, doanh thu thực hiện trong 6 tháng đầu năm của công ty đạt gần 402 tỷ đồng, LNST ước đạt 72,6 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 10% và 23% so với cùng kỳ 2014.

CTCP Giống cây trồng Trung Ương

CTCP Giống cây trồng Trung Ương

Năm 2015, NSC đặt kế hoạch doanh thu 780 tỷ đồng, LNST 150 tỷ đồng. Với kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành 52% kế hoạch doanh thu và 48% kế hoạch LNST năm.

Bên cạnh đó, công ty cũng đặt kế hoạch kinh doanh quý 3/2015 với chỉ tiêu doanh thu 100 tỷ đồng, LNST 28 tỷ đồng.

HĐQT cũng nhất trí thông qua tờ trình số 121/TTr-CTG-HĐQT ngày 13/7/2015 về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%. Thời gian dự kiến chi trả trong quý 3/2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *