Luật nhà đất và những thủ tục về nhiệm vụ quy hoạch

* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ (bản vẽ, thuyết minh, tờ trình) và các văn bản pháp lý đầy đủ .
* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Công thương huyện, đường Lương Văn Nho, Khu phố Giồng Ao, Thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).
Chuyên viên  tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ về của hồ sơ trình duyệt.
a. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận cho người nộp
b. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn đương sự cung cấp đầy đủ thông tin liên quan
* Bước 3: Nhận quyết định phê duyệt tại Phòng Công thương huyện, đường Lương Văn Nho, Khu phố Giồng Ao, Thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).
–  Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
–  Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
+ Bản vẽ theo đúng quy định
+ Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch
+ Tờ trình thẩm định
+ Các văn bản pháp lý liên quan (nếu có)

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Công thương huyện
* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện.
–  Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
–  Lệ phí (nếu có): Lệ phí thẩm định dự toán chi phí quy hoạch
Mức thu theo định mức chi phí theo tỷ lệ phần trăm của chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng
–  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không có
–  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

Luật nhà đất và những thủ tục về nhiệm vụ quy hoạch
–  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
* Luật Xây dựng năm 2003
* Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng.
* Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
* Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng
* Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của  Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc ban hành định mức chi phí quy hoạch xây dựng.
* Số lượng hồ sơ: 06 bộ (bản photo)
–  Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
–  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Cá nhân ; Tổ chức
–  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *