Luật nhà đất và những thủ tục về Thẩm định phê duyệt dự án và điều chỉnh dự án đầu tư

– Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
– Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
+ Hồ sơ điều chỉnh thiết kế kỹ thuật;
+ Dự toán điều chỉnh thiết kế;
+ Kết quả thẩm định điều chỉnh Bản vẽ thi công và Tổng dự toán;
+ Quyết định duyệt dự án;
+ Tờ trình của cơ quan đề xuất;
+ Các văn bản có liên quan.
* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)
– Thời hạn giải quyết: 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện
* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có
* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính – Kế hoạch quận – huyện
* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có
– Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
– Lệ phí (nếu có): Không có
– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có
– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
* Bị ảnh hưởng bởi thiên tai như động đất, bão, lũ, lụt, sóng thần; địch họa hoặc các sự kiện bất khả kháng khác;
* Xuất hiện các yếu tố đem lại hiệu quả cao hơn cho dự án;
* Khi quy hoạch xây dựng thay đổi trực tiếp ảnh hưởng đến địa điểm, quy mô, tính chất, mục tiêu của dự án.
– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
* Luật Xây dựng năm 2003; Có hiệu lực từ ngày 01/7/2004.
* Luật Đấu thầu năm 2005; Có hiệu lực từ ngày 01/4/2006.
* Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
* Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
* Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
* Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
* Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng.
* Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ; Có hiệu lực từ ngày 02/4/2009.
* Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
* Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.
* Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 Bộ Xây dựng về ban hành hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng.
* Thông tư số 117/2008/TT-BTC ngày 05/12/2008  của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư và các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước
* Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND ngày 20/10/2007 của UBND thành phố về ban hành Quy định về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh.
* Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND ngày 09/5/2008 của UBND thành phố về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

luật nhà đất,luat nha dat,luật nhà đất bất động sản,luat nha dat bat dong san

thực hiện:
* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính – Kế hoạch quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các văn bản trong hồ sơ:

  • Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận.
  • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì trao đổi với cơ quan đề xuất thống nhất nội dung hồ sơ hoặc có văn bản đề nghị cung cấp, bổ sung hồ sơ có liên quan.

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Phòng Tài chính – Kế hoạch quận – huyện   (trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *