Lý giải về tâm lý học tham vấn

Tâm lý học tham vấn là một chuyên ngành tâm lý học tham vấn bao gồm những nghiên cứu và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực rộng lớn khác nhau: đào tạo và đầu ra; giám sát và đào tạo; tư vấn và phát triển hướng nghiệp; can thiệp và sức khỏe. Một số chủ đề chính mà các nhà tham vấn tâm lý thường tập trung vào bao gồm vấn đề về tài chính và sức khỏe, môi trường tương giao cá nhân, giáo dục và phát triển hướng nghiệp, các tương giao ngắn hạn và tập trung vào tính toàn thể của nhân cách. Ở Hoa Kỳ, một trong các tạp chí chuyên ngành học thuật hàng đầu là Tạp chí tâm lý học tham vấn và Tạp chí các nhà tâm lý tham vấn.

Còn tại Châu Âu, có các tạp chí học thuật chuyên ngành như Tạp chí tâm lý tham vấn Châu Âu (dưới sự bảo trợ của Hiệp hội tâm lý học tham vấn Châu Âu, tên tiếng Anh:European Journal of Counselling Psychology), Điểm báo Tâm lý học tham vấn (dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Tâm lý học Liên hiệp Anh, tên tiếng Anh: Counselling Psychology Review), và một tạp chí liên ngành quốc tế: Tam cá nguyệt san Tâm lý học tham vấn (tạp chí 3 tháng/kỳ, tên tiếng Anh: Counselling Psychology Quarterly) là một xuất bản phẩm của nhà Routledge (thuộc hội Taylor & Francis).

Tại Hoa Kỳ, các hoạt động tham vấn tâm lý được hợp thức hóa bởi Hiệp hội Tâm lý học tam vấn (APA), còn các chương trình tham vấn được thông qua bởi Hội luật gia về tham vấn và các chương trình giáo dục liên kết (CACREP). Trên tất cả 50 bang, các nhà tham vấn có thể hành nghề với bằng thạc sĩ, đáp ứng chuẩn tiêu chí của bang và quốc gia. Để có giấy phép hành nghề như một nhà tham vấn tâm lý, bạn cần đáp ứng tiêu chí đòi hỏi ở một nhà tâm lý (với bằng tiến sĩ sau cử nhân từ 4 đến 7 năm, 1 năm thực tập gồm 3000 giờ thực hành có giám sát và các bài kiểm tra). Cả bằng tiến sĩ về tâm lý học tham vấn và tiến sĩ cho chuyên viên tham vấn đều có thể hoạt động trong các lĩnh vực ứng dụng hành nghề, cũng như trong giảng dạy và nghiên cứu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *