Mô tả công việc của từng bộ phận và thành viên trong một phòng marketing

Ứng dụng mô hình phòng marketing chuẩn quốc tế có thể xác định công việc của từng bộ phận, Chuyên môn nghiệp vụ thuộc về kỹ năng và kiến thức người đứng đầu bộ phận.
Trên cơ sở Mô hình chuẩn quốc tế, Mô tả công việc của từng người quản lý bộ phận cơ bản như sau:
1/ Trưởng phòng/ người phụ trách thương hiệu:

– Xây dựng và thực hiện chiến lược marketing, quản lý sản phẩm và truyền thông
– Chịu trách nhiệm mọi hoạt động của phòng marketing, phân công nhiệm vụ và kiểm soát.
– Lập và thực hiện chương trình truyền thông như: khuyến mại, quảng cáo, tài trợ…
– Lên kế hoạch quản lý và phân bổ kinh phí cho các hoạt động marketing
– Phối hợp thực hiện các chương trình PR, event với đối tác thuê ngoài.
– Thiết lập và thực hiện hệ thống thông tin doanh nghiệp, phân tích dữ liệu thiết lập báo cáo trình ban giám đốc, tham gia và tham mưu cho ban giám đốc về chiến lược dài hạn, ….
– Nghiên cứu thị trường, và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới
– Thiết lập ngân sách marketing, trình Giám đốc duyệt. Chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao.
– Xây dựng kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện các Mục tiêu – Chính sách của Công ty đối với hoạt động kinh doanh và tiếp thị.
– Giúp GĐ công ty việc điều hành và quản lý mọi hoạt động tiếp thị trên cơ sở chiến lược marketing dài hạn một cách hiệu qua; bảo đảm các nguồn lực cho kinh doanh.
– Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chương trình nghiên cứu & phát triển, huấn luyện – đào tạo và ứng dụng KHKT trong hoạt động tiếp thị
– Kết hợp với Giám Đốc Kinh Doanh xác định các yêu cầu của Khách hàng và đáp ứng các yêu cầu này ;
– Đồng thời đảm bảo toàn bộ tổ chức nhận thức các yêu cầu mới của Khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của Công ty, đồng thời hỗ trợ bán hàng
– Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án chiến lược các kế hoạch trung hạn, ngắn hạn phát triển doanh nghiệp thuộc lãnh vực chuyên môn phụ trách.

2/ Nhân viên phụ trách quảng cáo.

Gồm các nhiệm vụ cơ bản:
– Lập bản kế hoạch truyền thông chi tiết dựa trên kế hoạch marketing và kế hoạch truyền thông tổng quát của trưởng phòng,
– Liên hệ và booking phương tiện truyền thông,
– Phối hợp với bộ phận thiết kế để thiết kế thông điệp và hình ảnh truyền thông,
– Viết thông điệp truyền thông (bài PR),
– Phát triển các kênh bán và hoạt động bán, đánh giá và đề xuất cải tiến dịch vụ/ sản phẩm,
– Cập nhật, tổng hợp thông tin thị trường để hỗ trợ cho việc đánh giá, xây dựng các chiến lược Marketing ngắn, trung, dài hạn,
– Triển khai các chương trình quảng cáo, tiếp thị và hoạt động quảng bá của Công ty,
– Theo dõi và cập nhật thông tin quảng bá qua các kênh truyền thông,
– Quản lý mối quan hệ khách hàng được phân công,
– Các nhiệm vụ khác theo chức năng và yêu cầu trưởng phòng marketing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *