Năm nay phải cổ phần hoá xong 432 doanh nghiệp

Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh – Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, vừa ký quyết định ban hành nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2015 của cơ quan này.

Theo đó, một trong những trọng tâm năm 2015 của Ban Chỉ đạo là tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; hoạt động của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đẩy nhanh việc sắp xếp, cổ phần hoá doanh nghiệp 100% vốn nhà nước giai đoạn 2014 – 2015 theo phương án, đề án tái cơ cấu đã được Thủ tướng phê duyệt, tập trung hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa 432 doanh nghiệp.

Căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014 của Thủ tướng rà soát, bổ sung doanh nghiệp cần cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý 1; xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trực thuộc giai đoạn 2016 – 2020, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý 3/2015.

Ban Chỉ đạo cũng sẽ tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước xây dựng phương án tổng thể sắp xếp các công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị định số 118/2014 của Chính phủ đối với những bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty có công ty nông, lâm nghiệp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong quý 2/2015.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác của Ban Chỉ đạo là theo dõi, đôn đốc việc thực hiện tái cơ cấu Vinashin theo Nghị quyết của Chính phủ và đề án tái cơ cấu đã được Thủ tướng phê duyệt; tổng kết công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 – 2015, xây dựng kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước 2016 – 2020 trong quý 4/2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *