Nguồn lợi từ ngân sách dầu thô vẫn đang rộng mở

Tính từ đầu năm đến giữa tháng 7, Việt Nam ghi nhận mức bội chi ngân sách 114,4 nghìn tỷ đồng, bằng 50,6% dự toán năm.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê (GSO), thu ngân sách từ dầu thô từ đầu năm đến ngày 15/7 mới đạt 38,8 nghìn tỷ đồng, bằng 41,7% dự toán năm.

Các chỉ tiêu khác hoàn thành dự toán cao hơn, trong số thu nội địa ước đạt 348,5 nghìn tỷ đồng, bằng 54,6% dự toán năm, còn thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 87 nghìn tỷ đồng, bằng 49,7%.

Nguồn lợi từ ngân sách dầu thô vẫn đang  rộng mở

Nguồn lợi lớn từ ngân sách dâu thô

Tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến giữa tháng 7/2015 ước đạt 476,5 nghìn tỷ đồng, bằng 52,3% dự toán năm.

Về chi ngân sách, tổng chi ngân sách từ đầu năm đến ngày 15/7 ước đạt 590,9 nghìn tỷ đồng, bằng 51,5% dự toán năm.

Trong số đó, chi đầu tư phát triển ước đạt 94,1 nghìn tỷ đồng, bằng 48,3% dự toán; chi phát triển sự nghiệp kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể ước đạt 409,6 nghìn tỷ đồng, bằng 53,4%; chi trả nợ và viện trợ đạt 82,2 nghìn tỷ đồng, bằng 54,8%.

Như vậy, bội chi ngân sách nhà nước đến giữa tháng 7 ước tính ở mức 114,4 nghìn tỷ đồng, bằng một nửa mức dự toán 226 nghìn tỷ đồng đặt ra cho cả năm.

Leave a Reply

Your email address will not be published.