Quý I/2015 lãi cao nhờ hoạt động tài chính:VHG

Theo đó, trong quý I, VHG đạt 91,84 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 150% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán chiếm tới hơn 98% doanh thu nên cho lợi nhuận gộp chỉ còn gần 1,5 tỷ đồng, giảm mạnh 80% cùng kỳ.

Kết quả, VHG vẫn báo lãi  ròng hợp nhất 18,62 tỷ đồng, trong đó phần lợi nhuận cổ đông công ty mẹ là hơn 12 tỷ đồng, tăng 177% so với cùng kỳ 2014.

Tại thời điểm 31/3/2015, VHG có 17,8 tỷ đồng tiền mặt, giảm mạnh so với mức 70,3 tỷ đồng của đầu năm. Các khoản phải thu ở mức cao đạt 369 tỷ đồng, chiếm 76% tài sản ngắn hạn. Tổng tài sản cuối kỳ đạt gần 1.112 tỷ đồng, tăng 40 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp có dao động nhưng không đáng kể. Nhưng đáng chú ý là khoản doanh thu tài chính tăng vọt lên 20,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ là 0,624 tỷ đồng. Có sự đột biến này là nhờ có lãi từ lợi nhuận được chia 5,5 tỷ đồng, chuyển nhượng vốn (15 tỷ đồng) và cổ tức. Cùng với đó, chi phí tài chính cũng tăng vọt 264% lên 6,7 tỷ đồng.

Sắp tới, VHG sẽ phát hành 75 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1:1) với giá bằng mệnh giá (10.000 đồng/CP) cho cổ đông hiện hữu, qua đó tăng vốn điều lệ từ 750 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng

VHG có trên 144 tỷ đồng nợ ngắn hạn, tăng gần 18 tỷ đồng so với đầu năm, và không có nợ dài hạn. Vốn chủ sở hữu tăng gần 13 tỷ đồng, đạt 913 tỷ đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *