Sacombank sẽ mở rộng mạng lưới ra phía Bắc

Ngân hàng sẽ xin mở mới 82 điểm giao dịch trong 3 năm tới và thành lập 3 công ty tài chính. Nợ xấu sẽ được đưa xuống dưới 3% ngay lập tức và đẩy mạnh trích lập dự phòng rủi ro.

Theo đề án sáp nhập Southern Bank vào Sacombank được ông Nguyễn Văn Nhân, Tổng giám đốc Southern Bank trình bày tại Đại hội cổ đông bất thường của ngân hàng diễn ra chiều 14/7/2015, sau khi sáp nhập, ngân hàng sáp nhập sẽ giữ nguyên tên Sacombank, giữ nguyên các hoạt động kinh doanh của Sacombank hiện tại và bổ sung phù hợp sau khi sáp nhập. Mô hình tổ chức cũng sẽ được triển khai, sắp xếp theo hướng hiện đại, tập trung chuyên môn hóa cao hơn trên cơ sở Sacombank hiện nay…

Về mạng lưới, ngân hàng sáp nhập (NHSN) sẽ trình NHNN cho phép chuyển đổi giấy phép 12 chi nhánh tại các địa bàn có chi nhánh trùng nhau đến các tỉnh khu vực miền Bắc mà chưa có sự hiện diện của ngân hàng trong giai đoạn 2015 – 2018. Đồng thời thành lập mới 12 phòng giao dịch trên cơ sở các chi nhánh đã dời đi này để tiếp tục phục vụ khách hàng hiện hữu.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng trình NHNN cho thành lập mới 18 điểm giao dịch trong đó có 3 chi nhánh và 15 phòng giao dịch đã có chủ trương của NHNN tỉnh/thành và văn bản đề nghị từ UBND tỉnh/thành nhằm phục vụ nhu cầu phát triển KTXH địa phương.

Đồng thời, thành lập mới 52 phòng giao dịch tại các địa bàn nông thôn, vùng sâu vùng xa theo chủ trương phát triển nông nghiệp nông thôn và kinh tế xã hội tại các địa phương của Chính phủ và NHNN trên cơ sở phát huy thế mạnh về hoạt động bán lẻ của NHSN.

Như vậy, tổng số điểm giao dịch của NHSN sau khi được NHNN chấp thuận là 649 điểm, gồm 112 chi nhánh, 526 phòng giao dịch trong nước cùng ngân hàng con và 9 chi nhánh ở nước ngoài.

Ngân hàng cũng sẽ trình NHNN cho lập mới 3 công ty bao gồm công ty tài chính, công ty bảo hiểm nhân thọ và công ty bảo hiểm phi nhân thọ. Sau sáp nhập ngân hàng như vậy sẽ có 9 đơn vị trực thuộc liên quan

Về hoạt động kinh doanh, trong 3 năm tới, ngân hàng dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ bình quân 10%/năm; tổng tài sản tăng bình quân 10%/năm; huy động vốn tăng bình quân 11%năm; cho vay tăng bình quân 17%/năm; thu nhập từ hoạt động tăng bình quân 30%/năm; cổ tức bình quân 3%/năm.

Về nợ xấu, sau sáp nhập ngân hàng sẽ đưa tỷ lệ nợ xấu về ngay dưới 3%/năm bằng cách đẩy mạnh trích lập dự phòng rủi ro. Cụ thể năm 2015 ngân hàng sẽ dự phòng hơn 1.800 tỷ đồng; năm 2016 dự phòng trên 3.100 tỷ đồng và năm 2017 sẽ dự phòng hơn 5.200 tỷ đồng.

Về nhân sự, Tổng giám đốc của ngân hàng sáp nhập là Tổng giám đốc Sacombank hiện nay. Tất cả nhân sự đều được giữ nguyên. Nhân sự cấp cao sẽ được bổ sung hợp lý, trong đó có Ban điều hành có 25 người, Ban kiểm soát 5 người và Hội đồng quản trị là 9 người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *