Tại Hà Nội giá đất được ban hành

heo quy định tại Khoản 4, Điều 24, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và Khoản 4, Điều 14, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, cá nhân, tổ chức sử dụng đất thực hiện nộp tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, tiền sử dụng đất theo đúng tiến độ đã đề ra.

Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ hồ sơ sử dụng đất của tổ chức và bảng giá đất do UBND thành phố ban hành để xác định giá trị khu đất hoặc thửa đất trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày UBND thành phố ban hành quyết định công nhận quyền sử dụng đất, cho thuê đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Tại Hà Nội giá đất được ban hành

Vừa qua, UBND TP.Hà Nội đã ban hành Quyết định về cụ thể hóa việc xác định giá đất

Đặc biệt, trường hợp được nhà nước cho chuyển mục đích sử dụng đất, thuê đất, thuê mặt nước, giao đất theo quy định của Luật Đất đai 2003 nhưng cho đến nay vẫn chưa xác định giá thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất thì Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp cùng Sở Tài chính kiểm tra từng đơn vị để xem xét, xử lý.

Theo đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường căn cứ hồ sơ sử dụng đất của cá nhân, hộ gia đình và bảng giá đất do UBND thành phố ban hành để xác định số tiền phần diện tích vượt hạn mức của khu đất hoặc thửa đất trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày UBND cấp huyện ban hành quyết định công nhận chuyển mục đích sử dụng đất, quyền sử dụng đất, thuê đất cho cá nhân, hộ gia đình.

Đối với cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất vượt quá hạn mức đã được UBND cấp huyện ban hành quyết định công nhận chuyển mục đích sử dụng đất, quyền sử dụng đất, thuê đất theo quy định của Luật Đất đai 2003, nhưng cho đến nay vẫn chưa xác định giá thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất

Phòng Tài nguyên và Môi trường phải triển khai ngay các thủ tục xác định giá đất theo quy định đối với trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất vượt quá hạn mức đã được UBND cấp huyện ban hành quyết định công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thuê đất theo quy định của Luật Đất đai 2003, nhưng đến nay chưa xác định giá thu tiền sử dụng đất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *