Tâm lý học lao động,ứng dụng thực tiển vào cuộc sống

Tâm lý học lao động là môn khoa học chuyên ngành của chuyên ngành Tâm lý học, nó nghiên cứu sự phát sinh, phát triển và biến đổi của các hiện tượng tâm lý con người trong lao động để tiến hành tổ chức lao động khoa học, đưa ra các thể chế lao động hợp lý nhằm sử dụng có hiệu quả người lao động và mang lại hạnh phúc cho họ.

images

Ở nước ta, mặc dù nó mới được hình thành và đưa vào giảng dạy tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trên 20 năm qua, nhưng những tri thức khoa học và những nghiên cứu của Tâm lý học lao động đã góp phần đáng kể vào việc đào tạo nguồn nhân lực, vào việc hoạch định những chính sách về con người trong các doanh nghiệp.

xu-huong-mobile-marketing-2014

Môn học Tâm lý học lao động không chỉ được nghiên cứu và giảng dạy tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân, mà còn được sự quan tâm của nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong việc đưa ra các chính sách sử dụng lao động hợp lý và khuyến khích người lao động tích cực tham gia lao động. Công cuộc đổi mới, sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước đang đặt ra nhiều vấn đề tâm lý xã hội phức tạp, đòi hỏi phải có những nhận thức cao và cách giải quyết hữu hiệu, trong đó, không thể thiếu những tri thức tâm lý – xã hội học nói chung và Tâm lý học lao động nói riêng.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc ” tâm lý học lao động” của Đại học kinh tế quốc dân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *