Thuật ngữ của Marketing căn bản dành cho các Beginner!

Trên mỗi dòng, cụm từ đâu là tiếng anh, cụm bên phải là dịch qua tiếng việt, cần thậm không nhầm nhé!
A
Advertising Quảng cáo
Auction-type pricing Định giá trên cơ sở đấu giá
B
Benefit Lợi ích
Brand acceptability Chấp nhận nhãn hiệu
Brand awareness Nhận thức nhãn hiệu
Brand equity Giá trị nhãn hiệu
Brand loyalty Trung thành nhãn hiệu
Brand mark Dấu hiệu của nhãn hiệu
Brand name Nhãn hiệu/tên hiệu
Brand preference Ưa thích nhãn hiệu
Break-even analysis Phân tích hoà vốn
Break-even point Điểm hoà vốn
Buyer Người mua
By-product pricing Định giá sản phẩm thứ cấp
C
Captive-product pricing Định giá sản phẩm bắt buộc
Cash discount Giảm giá vì trả tiền mặt
Cash rebate Phiếu giảm giá
Channel level Cấp kênh
Channel management Quản trị kênh phân phối
Channels Kênh(phân phối)
Communication channel Kênh truyền thông
Consumer Người tiêu dùng
Copyright Bản quyền
Cost Chi Phí
Coverage Mức độ che phủ(kênh phân phối)
Cross elasticity Co giãn (của cầu) chéo (với sản phẩm thay thế hay bổ sung)
Culture Văn hóa
Customer Khách hàng
Customer-segment pricing Định giá theo phân khúc khách hàng
D
Decider Người quyết định (trong hành vi mua)
Demand elasticity Co giãn của cầu

Demographic environment Yếu tố (môi trường) nhân khẩu học
Direct marketing Tiếp thị trực tiếp
Discount Giảm giá
Diseriminatory pricing Định giá phân biệt
Distribution channel Kênh phân phối
Door-to-door sales Bán hàng đến tận nhà
Dutch auction Đấu giá kiểu Hà Lan
E
Early adopter Nhóm (khách hàng) thích nghi nhanh
Economic environment Yếu tố (môi trường) kinh tế
End-user Người sử dụng cuối cùng, khách hàng cuối cùng
English auction Đấu giá kiểu Anh
Evaluation of alternatives Đánh giá phương án
Exchange Trao đổi
Exelusive distribution Phân phối độc quyền
F
Franchising Chuyển nhượng đặc quyền kinh tiêu
Functional discount Giảm giá chức năng
G
Gatekeeper Người gác cửa(trong hành vi mua)
Geographical pricing Định giá theo vị trí địa lý
Going-rate pricing Định giá theo giá thị trường
Group pricing Định giá theo nhóm
H
Hori/ontal conflict Mâu thuẫn hàng ngang
I
Image pricing Định giá theo hình ảnh
Income elasticity Co giãn (của cầu) theo thu nhập
Influencer Người ảnh hưởng
Information search Tìm kiếm thông tin
Initiator Người khởi đầu
Innovator Nhóm(khách hàng) đổi mới
Intensive distribution Phân phối đại trà
Internal record system Hệ thống thông tin nội bộ
L
Laggard Nhóm ( khách hàng) lạc hậu
Learning curve Hiệu ứng thực nghiệm, hiệu ứng kinh nghiệm, hiệu ứng học tập
List price Giá niêm yết
Location pricing Định giá theo vị trí và không gian mua

Long-run Average Cost – LAC Chi phí trung bình trong dài hạn
Loss-leader pricing Định giá lỗ dể kéo khách
M
Mail questionnaire Phương pháp điều tra bằng bảng câu hỏi gửi thư
Market coverage Mức độ che phủ thị trường
Marketing Tiếp thị
Marketing chaael Kênh tiếp thị
Marketing concept Quan điểm thiếp thị
Marketing decision support system Hệ thống hỗ trợ ra quyết định
Marketing information system Hệ thống thông tin tiếp thị
Marketing intelligence Tình báo tiếp thị
Marketing mix Tiếp thị hỗn hợp
Marketing research Nghiên cứu tiếp thị
Markup pricing Định giá cộng lời vào chi phí
Mass-customization marketing Tiếp thị cá thể hóa theo số đông
Mass-marketing Tiếp thị đại trà
Middle majority Nhóm (khách hàng) số đông
Modified rebuy Mua lại có thay đổi
MRO-Maintenance Repair Operating Sản phẩm công nghiệp thuộc nhóm cung ứng
Multi-channel confliet Mâu thuẫn đa cấp
N
Natural environment Yếu tố (môi trường) tự nhiên
Need Nhu cầu
Network Mạng lưới
Newtask Mua mới
O
Observation Quan sát
OEM – Original Equiment
Manufacturer Nhà sản xuất thiết bị gốc
Optional- feature pricing Định giá theo tính năng tuỳ chọn
P
Packaging Đóng gói
Perecived – value pricing Định giá theo giá trị nhận thức
Personal interviewing Phỏng vấn trực tiếp
Physical distribution Phân phối vật chất
Place Phân phối
Political-legal environment Yếu tố (môi trường) chính trị pháp lý
Positioning Định vị

Post-purchase behavior Hành vi sau mua
Price Giá
Price discount Giảm giá
Price elasticity Co giãn ( của cầu) theo giá
Primary data Thông tin sơ cấp
Problem recognition Nhận diện vấn đề
Product Sản phẩm
Product Concept Quan điểm trọng sản phẩm
Product-building pricing Định giá trọn gói
Product-form pricing Định giá theo hình thức sản phẩm
Production concept Quan điểm trọng sản xuất
Product-line pricing Định giá theo họ sản phẩm
Product-mix pricing Định giá theo chiến lược sản phẩm
Product-variety marketing Tiếp thị đa dạng hóa sản phẩm
Promotion Chiêu thị
Promotion pricing Đánh giá khuyến mãi
Pulic Relation Quan hệ cộng đồng
Pull Strategy Chiến lược (tiếp thị) kéo
Purchase decision Quyết định mua
Purchaser Người mua (trong hành vi mua)
Push Strategy Chiến lược tiếp thị đẩy
Q
Quantity discount Giảm giá cho số lượng mua lớn
Questionaire Bảng câu hỏi
R
Relationship marketing Tiếp thị dựa trên quan hệ
Research and Development (R & D) Nguyên cứu và phát triển
Retailer Nhà bán lẻ
S
Sales concept Quan điểm trọng bán hàng
Sales information system Hệ thống thông tin bán hàng
Sales promotion Khuyến mãi
Satisfaction Sự thỏa mãn
Sealed-bid auction Đấu giá kín
Seasonal discount Giảm giá theo mùa
Secondary sata Thông tin thứ cấp
Segment Phân khúc
Segmentation (Chiến lược) phân thị trường
Selective attention Sàng lọc
Selective distortion Chỉnh đốn
Selective distribution Phân phối sàn lọc

Selective retention Khắc họa
Service channel Kênh dịch vụ
Short-run Average Cost –SAC Chi phí trung bình trong ngắn hạn
Social –cultural environment Yếu tố (môi trường) văn hóa xã hội
Social marketing concept Quan điểm tiếp thị xã hội
Special-event pricing Định giá cho những sự kiện đặc biệt
Straight rebuy Mua lại trực tiếp
Subculture Văn hóa phụ
Survey Điều tra
Survival objective Mục tiêu tồn tại
T
Target market Thị trường mục tiêu
Target marketing Tiếp thị mục tiêu
Target-return pricing Định gía theo lợi nhuận mục tiêu
Task environment Môi trường tác nghiệp
Technological enenvironment Yếu tố (môi trường) công nghệ
The order-to-payment eyele Chu kỳ đặt hàng và trả tiền
Timing pricing Định giá theo thời điểm mua
Trade mark Nhãn hiệu đăng ký
Transaction Giao dịch
Two-part pricing Định giá hai phần
U
User Người sử dụng
V
Value Giá trị
Value pricing Định giá theo giá trị
Vertical conflict Mâu thuẫn hàng dọc
W
Want Ước muốn
Wholesaler Nhà bán sỉ

Leave a Reply

Your email address will not be published.