Tính NPV, IRR, thời gian hoàn vốn

Giả sử công ty đang xem xét mở 1 dự án mà theo đó công ty bỏ ra 500 triệu đồng để mua máy móc thiết bị và xây dựng nhà xưởng, đến cuối năm sẽ phải bỏ thêm 50 triệu đồng để đầu tư vào vốn ngắn hạn. Toàn bộ vốn ngắn hạn sẽ được thu hồi khi dự án kết thúc. Sau 1 năm thi công, công xưởng đi vào hoạt động ngay. Dự kiến sau 5 năm hoạt động, xưởng sẽ ngừng hoạt động. Dự kiến doanh thu và chi phí kinh doanh (chưa có khấu hao) của xưởng theo tính toán các năm như sau: ĐVT triệu đồng

Năm 1 2 3 4 5
Doanh thu 780 900 900 900 900
Chi phí (chưa có khấu hao) 350 400 400 400 400

Biết: Tài sản cố định của dự án thực hiện khấu hao theo phương pháp đường thẳng. Giá trị thanh lý của tài sản cố định là 20 triệu đồng và thuế suất thu nhập doanh nghiệp là 25%. Lãi suất huy động 15%.
Yêu cầu: Tính toán đầy đủ các chỉ tiêu của dự án như NPV, IRR và thời gian hoàn thành vốn đầu tư.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *