Trình bày quy chế hướng dẫn sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư của UBCKNN

Nơi ban hành Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Loại Văn Bản Quyết định
Số Văn Bản 14/QĐ-UBCK
Tên Văn Bản Quy chế hướng dẫn sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư của UBCKNN
Người ký Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Liên Hoa
Ngày đăng tin 09 – 01 – 2015
Nội dung tóm tắt
Ngày 09/01/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 14/QĐ-UBCK ban hành Quy chế hướng dẫn sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư của UBCKNN. Quy chế gồm 3 Chương, 16 Điều hướng dẫn sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư của UBCKNN để thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo hình thức điện tử. Chi tiết trong văn bản đính kèm.

Leave a Reply

Your email address will not be published.