Trình bày quy chế Quản lý hoạt động đối ngoại của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Nơi ban hành Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Loại Văn Bản Quy chế
Số Văn Bản 1027/QĐ-UBCK
Tên Văn Bản Quy chế Quản lý hoạt động đối ngoại của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Người ký Chủ tịch Vũ Bằng
Ngày đăng tin 24 – 12 – 2014
Nội dung tóm tắt
Ngày 24/12/2014, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ký Quyết định số 1027/QĐ-UBCK ban hành Quy chế Quản lý hoạt động đối ngoại của UBCKNN, đưa ra các quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, phân công, quan hệ phối hợp và quy trình thực hiện các hoạt động đối ngoại của UBCKNN. Quy chế này áp dụng cho các đơn vị trực thuộc UBCKNN; cán bộ, công chức, viên chức của UBCKNN hoặc các chức danh thuộc biên chế UBCKNN quản lý thực hiện hoạt động đối ngoại với danh nghĩa UBCKNN hoặc đơn vị trực thuộc UBCKNN. Chi tiết trong văn bản đính kèm.

Leave a Reply

Your email address will not be published.