Trong tháng 9 Bộ thủ tục hành chính về đất đai được ban hành

Việc công bố Bộ thủ tục hành chính về đất đai và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2013 nhằm mục đích để người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ TN&MT, các Bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục rà soát hoàn thiện thể chế, chính sách trong lĩnh vực quản lý đất đai theo hướng cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính và liên thông bảo đảm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đó chính là nội dung trong Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trong tháng 9 Bộ thủ tục hành chính về đất đai được ban hành
tháng 9, các cơ quan có thẩm quyền sẽ công bố Bộ thủ tục hành chính về đất đai.

Bên cạnh đó, tập trung và đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ đa mục tiêu, tạo điều kiện để thực hiện giao dịch điện tử và tin học hóa trong việc thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tập trung xây dựng, ban hành văn bản về quy trình liên thông giải quyết các thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất theo hướng thực hiện tối đa cơ chế một cửa liên thông, giảm thời gian và chi phí cho nhà đầu tư trong việc chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ.

Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tập trung đôn đốc, hướng dẫn và chỉ đạo các địa phương hoàn thành việc kiện toàn và tổ chức lại Văn phòng Đăng ký Đất đai và Tổ chức phát triển quỹ đất một cấp trước ngày 31/12/2014.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *