Tỷ lệ ngành có giá trị gia tăng cao TTCK chuyển dịch theo hướng tích cực

 

Theo đó, số lượng công ty niêm yết trên TTCK tập trung chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp. Cuối năm 2014, có 270 công ty hoạt động trong lĩnh vực này chiếm 40% trong tổng số 670 công ty được niêm yết trên TTCK. Ba lĩnh vực khác chiếm 40% số lượng DN là tài chính, hàng tiêu dùng và vật liệu cơ bản, với số lượng tương ứng là 108, 89 và 72 công ty.

Xét trên khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch, vốn hóa cuối kỳ thì các ngành này cũng đang được thì trường đón nhận tốt và có tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ tăng lên cho thấy thị trường đang dịch chuyển dần sang những ngành có giá trị gia tăng cao và tín hiệu thị trường cho thấy các ngành này đang có triển vọng phát triển tốt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *