Vấn đề quản lý và sử dụng đất được Hà Nội siết chặt

Công văn số 5902/UBND-TNMT giao sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tăng cường kiểm tra, giám sát và xây dựng hệ thống theo dõi, đánh giá đối với hoạt động quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố.

Công văn nêu rõ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra thành phố, Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố, UBND quận, huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật đất đai ở địa phương đối với cơ quan quản lý nhà nước của UBND các cấp và người sử dụng đất.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở Nội vụ, Thông tin và truyền thông, UBND quận, huyện, thị xã đề xuất tổ chức, chỉ đạo triển khai xây dựng và vận hành hệ thống theo dõi, đánh giá đối với hoạt động quản lý, sử dụng đất đai ở địa phương, báo cáo UBND thành phố trước 30/9/2015.

quan ly va su dung dat

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận, huyện, thị xã tổ chức việc tiếp nhận, xử lý phản ánh vi phạm pháp luật đất đai của tổ chức, công dân theo quy định, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện trước ngày 15/10/2015.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đánh giá hàng năm về tình hình thực hiện Luật Đất đai; đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng đất và tác động của chính sách, pháp luật về đất đai đến kinh tế, xã hội và môi trường trên cơ sở các thông tin theo dõi hoạt động quản lý, sử dụng đất và kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thi hành Luật Đất đai ở địa phương, báo cáo UBND thành phố để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo đúng yêu cầu về tiến độ. Khi thực hiện nội dung này, Sở Tài nguyên và Môi trường cần nghiên cứu thuê đơn vị tư vấn độc lập để tổ chức đánh giá đảm bảo tính khách quan và chính xác, đề xuất giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế có tính thực tiễn và khả thi.

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội căn cứ Luật Đất đai 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Văn bản số 3215/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 5/8/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thực hiện việc giám sát công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn thành phố; tham gia vào hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật…

Leave a Reply

Your email address will not be published.