Vay vốn dự án doanh nghiệp

7654
Sản phẩm này giúp khách hàng là chủ doanh nghiệp tiếp cận với các nguồn vốn trong nước và ngoài nước.
Điều kiện vay vốn dự án:
  1. Quý khách hàng có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự them quy định của Pháp Luật Việt Nam.
  2. Mục đích đầu tư dự án hợp pháp và phù hợp với định hướng hoạt động tín dụng của ngân hàng trong từng thời kì.
  3. Tài sản đảm bảo: quý khách có thể sử dụng chính giá trị đầu tư của Dự án để làm tài sản đảm bảo tiền vay hoặc các tài sản là nhà, đất, máy móc thiết bị, hàng hóa tồn kho, các quyền đối với tái sản và các tài sản khác thuộc sở hữu khách hàng hoặc tài sản của người thứ 3 bảo lãnh.

TDTM hỗ trợ vốn dự án – cho vay đầu tư dự án nhằm hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp thực hiện đầu tư các dự án mới, các dự án nâng cấp mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.

Leave a Reply

Your email address will not be published.