Vì sao chứng khoán CIMB – Vinashin bị đình chỉ toàn bộ hoạt động

Ngày 22/5/2015, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định 434/QĐ-UBCK đình chỉ toàn bộ các hoạt động của Công ty TNHH Chứng khoán CIMB – Vinashin (CSV) từ ngày 22/5/2015 đến ngày 22/11/2015.

Lý do là công ty này không đáp ứng các điều kiện quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 70 Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006; Khoản 1 Điều 14 Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán và Điểm 4 Khoản 5 Điều 1 Thông tư 165/2012/TT-BTC ngày 9/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 226/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

Từ ngày 02/05/2013, CSV đã bị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thu hồi Giấy chứng nhận Thành viên lưu ký do không tiến hành hoạt động sau 12 tháng kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận hoạt động lưu ký.

CIMB - Vinashin tiền thân là Công ty TNHH một thành viên Chứng khoán VFC, do Công ty TNHH một thành viên Tài chính công nghiệp tàu thủy (VFC) thành lập, với vốn điều lệ 300 tỷ đồng, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép hoạt động ngày 18/12/2008. Năm 2010, Công ty nhận vốn góp từ Ngân hàng CIMB Investment Bank Berhard với tỷ lệ góp vốn là 10%, nâng vốn điều lệ lên 333,34 tỷ đồng và chính thức đổi tên thành CTCK CIMB -Vinashin.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.