Vì sao Mutual Fund Elite mua thêm cổ phiếu VNE đạt đến mức 6,03%

Ngày 28/5/2015, tổ chức này đã mua thêm 588.130 cổ phiếu VNE qua sàn, qua đó nâng tổng số cổ phần sở hữu là 3,75 triệu cổ phiếu, chiếm 6,03% vốn điều lệ.

Trước đó, vào ngày 8/5/2015, Mutual Fund Elite đã mua thêm 66.490 cổ phiếu và bắt đầu trở thành cổ đông lớn của VNE.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, Ban quản trị và Ban kiểm soát đã được thay mới gần như toàn bộ. Trước đó, VNE đã thay đổi lớn về cơ cấu cổ đông của VNE.

TCty Kinh doanh và Đầu tư Vốn nhà nước đã thoái toàn bộ vốn tại cồng ty này, thay vào đó là sự xuất hiện của 2 cổ đông tổ chức mới: CTCP Khải Toàn và CTCP Bảo Phước.

Leave a Reply

Your email address will not be published.