Việc giao đất cho người khác khi có người đang sử dụng được quy định như thế nào?

Tôi muốn hỏi Luật Đất đai quy định như thế nào về việc giao đất, cho thuê đất đối với đất đang khi đang có người sử dụng cho người khác?
Việc giao đất cho người khác khi có người đang sử dụng được quy định như thế nào?
Giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác
được quy định cụ thể trong Luật Đất đai.

 

Căn cứ Điều 53, Luật Đất đai năm 2013 quy định về việc giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác như sau: Việc Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác chỉ được thực hiện sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất theo quy định của Luật này và phải thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật đối với trường hợp phải giải phóng mặt bằng.

Như vậy, việc Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác chỉ được thực hiện sau khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi theo quy định của Luật phải thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của Luật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *