Điểm qua những doanh nghiệp chốt lịch trả cổ tức 2014 bằng tiền

PVD, HBC, MEC, CSM, FCN, QNS, ACE, BMJ, RCD, S33, HFC, HU1, NNT, OLC vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền.

Tổng CTCP Dịch vụ Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD): Ngày 17/7 – ngày ĐKKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 15%, đồng thời (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Đồng thời, PVD cũng chốt quyền nhận cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới).

CTCP Xây dựng và kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (HBC): Ngày 17/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thực hiện 3/8/2015. Đồng thời địc ốc Hòa Bình cũng thông báo chốt quyền nhận cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 30% (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới).

CTCP Cơ khí và Lắp máy Sông Đà (MEC): Ngày 20/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2011 bằng tiền tỷ lệ 9% (01 cổ phiếu nhận 900 đồng). Thời gian thực hiện 2/11/2015.

CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam (CSM): Ngày 24/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 25% (01 cổ phiếu nhận 2.500 đồng). Đồng thời CSM cũng thông báo chốt danh sách nhận cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 cổ phiếu nhận 01 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện 20/8/2015.

CTCP Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm Fecon (FCN): Ngày 22/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 3/8/2015.

CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS): Ngày 20/7 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 10/8/2015.

CTCP Bê tông Ly tâm An Giang (ACE): Ngày 21/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 đợt cuối bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). thời gian thực hiện 27/8/2015.

CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1 (HU1): Ngày 24/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). thời gian thực hiện 12/8/2015.

CTCP Khoáng Sản Becamex (BMJ – UpCOM): Ngày 22/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thực hiện 6/8/2015.

CTCP Xây dựng – Đại ốc Cao Su (RCD – UpCOM): Ngày 17/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 7,5% (01 cổ phiếu nhận 750 đồng). Thời gian thực hiện 31/7/2015.

CTCP Mía Đường 333 (S33 – UpCOM): Ngày 20/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2013 và 2014 bằng tiền tỷ lệ 30% (01 cổ phiếu nhận 3.000 đồng), trong đó, cổ tức năm 2013 là 15% và cổ tức năm 2014 cũng là 15%. Thời gian thực hiện 30/7/2015.

CTCP Xăng dầu Chất đốt Hà Nội (HFC – UpCOM): Ngày 20/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thực hiện 7/8/2015.

CTCP Cấp Nước Ninh Thuận (NNT – UpCOM): Ngày 16/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2013, 2014 bằng tiền tỷ lệ 16,9% (01 cổ phiếu nhận 1.690 đồng), trong đó cổ tức năm 2013 là 4,9% và cổ tức năm 2014 là 12%. Thời gian thực hiện 17/8/2015.

CTCP Xây dựng Dịch vụ và Hợp tác Lao động (OLC – UpCOM): Ngày 31/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 14% (01 cổ phiếu nhận 1.400 đồng). Thời gian thực hiện 31/8/2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *